המידע המובא להלן מיועד לסייע לך,להבין מהם סוגי המידע שאנו אוספים,אופן האיסוף,
השימושים שנעשה במידע וזכויותיך לגביו,מתוך מודעות לכך שהגנה על הפרטיות ושמירה על
המידע מהוות מרכיב חשוב בקשר שבינינו לבינך
.


כללי

אנו נח ביטוחבע"ממשווקיםמוצרי ביטוח("השירותים"ו"המוצרים"),וזקוקים למידע אודותיך
לצורך אספקת השירותים והמוצרים הללו
.איסוף המידע והשימוש בו נעשים בהתאם לחוק הגנת
הפרטיות
,תשמ"א1891("חוק הגנת הפרטיות")ועל פי ההוראות הרגולטוריות שחלות עלינו,כגון
הוראות המפקח על שוק ההון
,הביטוח והחיסכון.
מסמך זה מוסיף על הוראות הגנת הפרטיות האמורות במסמכים הרלוונטיים למוצר הספציפי
שרכשת
.במקרה של סתירה יגברו התנאים שפורטו במסגרת השירות הספציפי אליו נרשמת,ולכן
אנו ממליצים לך לקרוא את המידע שאנו מו
סרים לך לגבי הגנת הפרטיות.אין חובה חוקית למסור את
המידע
,אך סירובך עלול למנוע מאיתנו לספק לך שירותים ומוצרים מסוימים.מדיניות פרטיות זו חלה
על מידע שמזהה אותך באופן אישי
.במקרה בו תמסור לנו מידע על אחרים(כמו עובדים,ילדים
ואחרים התלויים בך
),עליך לוודא כי הם מסכימים לכך,ולאמור במסמך זה.אנו רשאים לשנות ולעדכן
את מדיניות הפרטיות מעת לעת
.עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב מיד עם פרסומם
באתר
.שינויים כאמור יחולו עליך,ולכן חשוב שתתעדכן בהם מעת לעת.
סוגי המידע שאנו אוספים

אספקת השירותים ומוצריםביטוחדורשת איסוף של סוגי מידע,כגון:

-פרטי זיהוי ופרטי קשרשם מלא,מספר תעודת זהות ומספרי זיהוי אחרים(מספר רכב ומספר
רישיון נהיגה
)תאריך לידה,כתובת מגורים,כתובת דואר אלקטרוני,מספרי טלפון,מין,מצב משפחתי
ומידע שתמסור לצרכי אבטחה
,בעת השתתפות בסקרים,או בפנייה לשירות הלקוחות שלנו
מידע רפואי-לרבות מידע על נכות,תרופות,פציעות,טיפולים רפואיים,תוצאות בדיקות רפואיות,
היסטוריה רפואית

מידע על פעילות באתר האינטרנט שלנויכולויאסףמידע לרבות כתובתIP,מיקום,פרטים על
מכשיר הקצה בו נעשה שימוש באתר
וזמני פעילות
מידע אודות ציוד הקצה בו אתה משתמשדגם מכשיר טלפון נייד,גרסת מערכת הפעלה
וכתובת
.IP
פרטי תשלום ומידע כלכלימספר חשבון בנק,מספר כרטיס אשראי ותוקפו.
הקלטות קול ותמונה וידיאו וצילום תעודות זיהוי ומסמכים ומידע המופק מהם
מידע שאנו רשאי להשתמש בו על פי דיןכגון מידע ממאגרי מידע של המדינה,מידע מלשכות
אשראי
,מידע ממאגרי מידע שקשורים לענף הביטוח או החיסכון הפנסיוני
מידע על מיקומך

מידע לגבי הכשרה מקצועיתהשכלה,רקע תעסוקתי וחברות בארגונים מקצועיים
מידע הקשור למוצרים ולשירותיםאותם אנו משווקים.
כיצד נאסף המידע?

כשאתה מוסר לנו מידעבהצטרפותך לשירותים שלנו,בהזנת פרטים באתר,באפליקציה,
ובמערכות אחרות
,או בפנייתך לשירות הלקוחות שלנו.
כשאתה משתמש באתר האינטרנט שלנויכול ויופעלו כלים אוטומטיים כגון(cookies)עוגיות
ו
טכנולוגיות דומות כגוןtagsו beacons web,לרבות בכלים של צדדים שלישיים,כדי לנטר את
פעילותך באתר שלנו
.ניטור הפעילות שלך באתר מסייע לנו לייעל את השירותים שלנו(למשל
באמצ
עות זיהויך בעת כניסה חוזרת לאתר),להתאימם אלייך ולשמור על אבטחת המידע.באמצעות
העוגיות ייאסף אוטומטית מידע כגון כתובת
IP,משך ביקור באתר,גרסת מערכת הפעלה,סוג דפדפן
וכדומה
.נוכל לשלב נתונים אלה עם מידע נוסף.תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות על
ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך
.אם תחסום את העוגיות,יתכן שחלק מהשירותיםלא יהיו לך זמינים
או שתצטרך להזין פרטים מחדש

מידע שמתקבל מצדדים שלישייםצדדים שלישיים עשויים להעביר לנו מידע,כמו משרד הפנים
מרשם האוכלוסין
)ע"פ דין),או חברות אחרות(בהתאם להסכמתך או לצורך אספקת שירות לך).
בנוסף
,יתכן שנקבל מידע אגרגטיבי מצדדיםשלישיים עמם אנו משתפים פעולה.
השימושים במידע

נשתמש במידע בעיקר לצורך אספקת המוצרים והשירותים שלנו,לצורך ציות להוראות הדין ולהגנה
על אינטרסים לגיטימיים שלנו.בהתאם להוראות הדין,יכול ואנו עשויים להשתמש במידע לצרכים
הבאים
:
שימושים תפעוליים

אספקת השירותים,התאמת השירותים אלייך,חיוב בגין השירותים,שמירה על קשר איתך ועם
אחרים לגבי מוצרים ושירותים קיימים וחדשים שלנו,משלוח מידע שאנו מחוייבים לשלוח ומידע
שימושי אחר,טיפולבמוצרים שרכשתבאמצעותנו(כולל טיפול בתביעות),ניהול,בקרה ושיפור
המערכות שלנו,טיפול בתלונות ומתן שירות לקוחות,קיום נהלים ומדיניות,אבטחת מידע,המשכיות
עסקית והתאוששות,שמירת רשומות ומסמכים,ביצוע מחקרים לרבות מחקרי שוק וסקרים,איתור
ומניעה של גניבה,הונאה וזיהוי פעולה לא חוקית,אימות זהותך וזיהויך לרבות בעת כניסה
לשירותים,טיפול בבקשות עיון ותיקון,ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים
ושלטוניים,הגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים,לרבות מניעת
הונאות(כולל שיתוף מידע במרשם התביעות שנגיש למבטחים נוספים),התחשבנות
,התגוננות
מתביעות ואכיפת הסכמים
.
שימושים שיווקיים

פרסום המוצרים והשירותים שלנו,מתן הטבות,שיווק ודיוור מותאם אישית על ידנו או מי מטעמנו,או
פרסום מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו.בנוסף,יכול ונעשיר
את תוכן אתר האינטרנט שלנו באמצעות הצלבת מידע,עוגיות,איסוף מידע אוטומטי באתר ושימוש
במאגרי מידע של צדדים שלישיים שאנו רשאים להשתמש בהם על פי דין
.המידע ישמש אותנו או את
מי מטעמנו גם למשלוח פרסומות ודיוורים
,לרבות אלו המותאמים לך אישית,באמצעי המדיה השונים
כגון דוא
"ל, SMS,רשתות חברתיות ודרכים נוספות.ניתן לסרב לקבלת פרסומות בדוא"ל ובאמצעות
פנייה לשירות הלקוחות שלנו בטלפון *8099
או באמצעות ביצוע פעולה כמפורט בגוף הפנייה השיווקית. 

שים לב,גם לאחר קבלת בקשת סירוב או מחיקה כאמור,נמשיך לשלוח לך בכל אמצעי
ההתקשרות הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח ללא הסכמתך
.
שימושים מחקריים ועיבודי מידע בכלים מתקדמים

אנחנו,או מי מטעמנו,עשויים לעבד מידע באמצעות כלי ניתוח מתקדמים
(data big)ולשלב אותו עם
מידע אחר
,כגון מידע שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.עיבוד בכלים אלה מאפשר לקבל
החלטות בתחומים שונים על בסיס מידע שאיננו מזהה
אותך באופן אישי,אלא מידע סטטיסטי
ואגרגטיבי למשל מודלים לחישוב צפי ביטולים בתיק הביטוח
.מידע שנוצר עקב עיבוד זה יכול ויעבור
לצדדים שלישיים כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי
,באופן שלא יאפשר לזהותך באופן אישי במאמץ סביר.
לצורך השימושים שתוארו בפרק זה ושימושים אחרים
,יתכן שנבצע פעולות אנונימיזציה
ופסאודונימיזציה שיהפכו מידע אישי למידע לא מזוהה או למידע שלא ניתן לזיהוי במאמץ סביר
.
העברת מידע לצדדים שלישיים

יתכן שנעביר מידע אישי אודותייך לצדדים שלישיים,וזאת למימוש המטרות המותרות לנו,בהתאם
להוראות הדין,בהתאם להרשאתךאו בהתאם למדיניות פרטיות זו.בעת העברת מידע לצד שלישי,
ננקוט את האמצעים הדרושים על מנת שמקבל המידע ישמור עליו כנדרש,לפי סוג המידע המועבר.
יתכן שנעביר מידע
)לרבות לחו"ל)לצדדים שלישיים כגון:
קבלני משנה וספקיםכגוןחברותביטוח,מוסדות פיננסיים,יועצים,מבקרים ושמאים.בנוסף
,יתכן
ונעביר מידע לקבלני משנה כמו ספקי מיקור חוץ של פעילותנו העסקית
,מוקדי שירות,מערכות מידע,
ספקי תקשורת
,ספקי שירותי ענן,בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים,חוקרים פרטיים
ומתרגמים
.
צדדים שלישייםהמספקים לנו תוכן או שירותי ניתוח התנהגות הגולשים באתר וטכנולוגיות אחרות.
חלק מגופים אלה משתמשים בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם,ולא בהתאם למדיניות
פרטיות זו
.
צדדים שלישיים שייפת את כוחםלקבל מידע אישי אודותיך,או שהסכמת להעביר להם את המידע
באופן אחר
.
גופים אשר העברת המידע אליהםנדרשת על פי חובה או סמכות שבדין,או בהתאם להוראת
רשות מוסמכת
.
מכירת עסקיםבכפוף להוראות הדין,נוכל להעביר מידע במסגרת מכירת עסקינו(כולם או חלקם),
לרבות במשא ומתן למכירה כאמור,וכחלק מארגון מחדש,מיזוג,מיזמים משותפים ועסקאות אחרות
בקשר לעסקינו.על מקבל המידע במקרה כזה יחולו מגבלות השימוש במידע שחלות עלינו
.
זכות עיון ותיקון

זכותך לעיין במידע(כהגדרתו בסעיף7לחוק הגנת הפרטיות)שמצוי אצלנו,באמצעות הגשת בקשה
בכתב
.בבקשה כאמור ננקוט אמצעים כדי לזהות אותך.אם המידע אודותיך שנמצא ברשותנו איננו
נכון
,תוכללבקש את תיקונו או מחיקתו באופן שתואר לעיל.
אבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו,בהתאם לדינים ולהוראות החלים עלינו
.
יחד עם זאת
,עדיין קיימת סכנה לחדירות בלתי מורשות או שימוש אסור במידע על ידי צד שלישי לא
מורשה
.לא נהיה אחראים כלפיך בשל כל נזק שיגרם,ככל שיגרם,במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים,כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.כדי
להגביר את אבטחת המידע
,גם עליך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים,כמו למשל:
שימוש בתוכנת אנטיוירוס פעילה ומעודכנת.
הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות והונאה מקוונת("פישינג")הודעות דוא"ל מזויפות הינן הודעות
הנשלחות כביכול
מ"נח ביטוח"או מחברות הקשורות אליה המבקשות ממקבל ההודעה להיכנס
לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות

בגינן נדרש העדכון
(למשל:סיבות ביטחון,שדרוג מערכות וכדומה.)
תשומת הלב כי הקישור בהודעה כאמור יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של"נח ביטוח"
ממנה כביכול נשלחה ההודעה
.בדרך זו מנסים גורמים זרים להשיג את נתוניך האישיים,שלא כדין,
לצורך גישה לחשבונך באתר

הורדות של תוכנות מאתרים רשמיים,הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתותWIFI
ציבוריות
,הימנעות משיתוף מידע רגיש ברשתות החברתיות
בכל מקרה של חשש כי מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה או במידה וקיבלת דוא"ל ו/או
מסרון על החלפת פרטים אישיים שלא ביצעת בעצמך
,פנה מיד לשירות הלקוחות שלנו בטלפון
8099
*או בדוא"לinfo@8099.co.il.
הדין החל בעת שהייתך בחו"ל

ייתכן ויחולו עליך גם חוקי המקום בו אתה נמצא.בנוסף,יש מצבים בהם חלק מהשירותים שלנו
מסופק לך באמצעות ספקים הנמצאים בחו"ל.העברת מידע אודותיך מחוץ לגבולות ישראל תהיה
בהתאם להוראות הדין הישראלי,אך יחול על המידע גם דין המדינהבה הוא מאוחסן ומעובד
.
פרטי יצירת קשר

ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בכל שאלה בטלפון 0776000777.

לקוחות יקרים

בשל המצב הביטחוני אנחנו ממשיכים לעבוד עבורכם למתן שירות

ניתן להשאיר פרטים דרך האתר או לפנות אלינו ישירות לוואטס אפ